Virostop

Výrobca:Color Company
Kód produktu:v1
balenie Vaša cena s DPH do košíka
1L 17.49 skladom
ks

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Dezinfekčný prostriedok na povrchy s efektívnou účinnosťou voči baktériám, hubám a patogénnym vírusom. Prípravok je koncentrovaný, určený na rôzne povrchy k rýchlej dezinfekcii. Je možné ho nariediť s vodou v pomere podľa požiadavky na účinnosť.

VIROSTOP je vynikajúcou voľbou pre povrchovú dezinfekciu v rôznych oblastiach použitia ako sú nemocnice, kancelárie, domovy dôchodcov, verejné inštitúcie, hotely či na dezinfekciu v priemysle.

Vďaka účinným látkam má široké spektrum účinnosti proti baktériám, hubám, patogénnym vírusom a taktiež je účinný voči organickým znečisteniam ako je bežná špina, krv a hlien.

VIROSTOP je kompatibilný s rôznymi čistiacimi prostriedkami a s inými účinnými látkami.

Nebezpečenstvo.

Bezpečnostné upozornenia Všeobecné: P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. Prevencia: P234: Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Odozva: P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P312: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391: Zozbierajte uniknutý produkt.

Výstražné upozornenia :

H226: Horľavá kvapalina a pary. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332: Škodlivý pri vdýchnutí. H334:Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H411: Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.