Savo

Výrobca:ostatní
Kód produktu:1343
balenie Vaša cena s DPH do košíka
1,2L 2.07 skladom
ks
4L 6.21 skladom
ks

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami, môžu sa uvolňovať nebezpečné plyny / chlór/

Osvedčený a vysoko účinný dezinfekčný prípravok, ktorý zlikviduje 99,9% nebezpečných baktérií a vírusov rovnako ako choroboplodné zárodky, riasy a nižšie huby.

Vlastnosti:

  • Dezinfekcia vody a povrchov
  • Univerzálne použitie
  • Likviduje 99,9% baktérií
  • Má bieliace účinky
  • Osvedčená kvalita

Osvedčený a vysoko účinný dezinfekčný prípravok, ktorý zlikviduje 99,9% nebezpečných baktérií a vírusov rovnako ako choroboplodné zárodky, riasy a nižšie huby. Savo Original je schválený na dezinfekciu vody v bazénoch a ako jediný i pre pitnú vodu v studniach. Ideálny pre čistenie a dezinfekciu podláh, obkladov, sanitárnej keramiky, nábytku, dlažieb, kuchynského a hygienického náradia. Odstraňuje pachy a má bieliace účinky, ideálny pre každodenné upratovanie domácnosti.

Najpredávanejší čistiaci a dezinfekčný prostriedok, šetrný k životnému prostrediu.

Účinná látka:

  • chlórnan sodný 47 g/kg (4,7 %)

Nebezpečenstvo.

Bezpečnostné upozornenia Všeobecné: P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. Prevencia: P234: Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Odozva: P303 + P361 + P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P312: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P391: Zozbierajte uniknutý produkt.

H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. H411: Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.