Sanytol dezinfekčný gél

Výrobca:Marca Sk
Kód produktu:42650300
balenie Vaša cena s DPH do košíka
250ml 3.96 skladom
ks
500ml 6.12 skladom
ks

SANYTOL gély pre okamžitú dezinfekciu rúk sú vhodné pre celú rodinu a je možné ich používať kdekoľvek, kedykoľvek, bez vody, mydla a uteráka. Nelepia sa na ruky a zanechávajú pocit sviežosti a príjemnú vôňu.

Zahubí 99,9% baktérií, mikróbov a vírusov, vrátane vírusu chrípky typu A (H1N1). Čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Praktické a bez nutnosti oplachovania v rodinnom, cestovnom alebo vreckovom balení. Našim rukám dodáva jemnosť a má hydratačné a hypoalergénne zloženie, ktoré je vhodné aj pre najcitlivejšie typy pokožky. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov.

 

Nebezpečenstvo Výstražné upozornenia (CLP) : H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, otvoreného ohňa, iskier. Nefajčite P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02-547 741 66 (24h denně) P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní P501C - Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.